Rezervácia

Domov / Rezervácia

Butterfly

Rezervácia

Od: Do:

Vyberte apartmán:

Prevádzkový poriadok

 • V apartmánoch je možné ubytovať len hosťa, ktorého riadne prihlásime. Hosť predloží personálu pri príchode platný doklad totožnosti.
 • Príchod na ubytovanie je možný po 15:00. Je možná aj individuálna dohoda podľa aktuálnych možností.
 • Hosť je povinný pri ukončení ubytovania opustiť apartmán do 9:00 hod.
 • Pri ukončení pobytu je hosť povinný vyhodiť odpadky, umyť a odložiť kuchynský riad a riadne zamknúť apartmán.
 • Pokiaľ dôjde k poškodeniu apartmánu a iného zariadenia či už úmyselne alebo neúmyselne, je hosť povinný škodu nahlásiť a podľa dohody uhradiť.
 • Hosť nesmie bez súhlasu personálu premiestňovať vybavenie, robiť akékoľvek úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo iné inštalácie.
 • Hosť je povinný pri odchode z apartmánu zatvoriť vodovodné batérie, zhasnúť svetlá a zamknúť vchodové dvere.
 • Hosť je povinný udržiavať poriadok a čistotu ako v budove, tak v okolí budovy.
 • Z bezpečnostných dôvodov nesmie hosť nechávať deti do 10 rokov veku bez dozoru dospelej osoby v apartmáne.
 • V priestoroch apartmánu môže hosť prijímať návštevy neubytovaných osôb len so súhlasom personálu.
 • Domáce zvieratá nie sú povolené.
 • V dobe od 22:00 hod. do 7:00 hod. je hosť povinný dodržiavať nočný kľud.
 • V priestoroch apartmánu je prísny zákaz fajčenia a manipulácie s ohňom, okrem kúrenia v krbe.
 • Pri nedodržaní prevádzkového poriadku je personál oprávnený zrušiť hosťovi ubytovanie s tým, že mu nebude vrátená platba za ubytovanie.
 • Parkovacie miesto nie je možné rezervovať a ani nie je vyhradené len pre daného hosťa.